نظر مخالف شماره ۲۵۹ (۲۹ آبان ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۳۶
شماره رای ۲۵۹-۳۶-۱
شماره سند ۲۲۸
توضیح نظر مخالف فلکسی-ون لیسینگ اینک
تاریخ ثبت 20/11/1986
خواهان فلکسی-ون لیسینگ،اینک
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران هوارد ام. هولتزمن
C36 Doc 228 FA
Case No: ۳۶