نظر مخالف شماره ۲۵۸ (۱۶ مهر ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۴۳
شماره رای ۲۵۸-۴۳-۱
شماره سند ۱۷۷
توضیح نظرم مخالف محسن مصطفوی
تاریخ ثبت 08/10/1989
خواهان اویل فیلد آوتکزاس، اینکورپوریتد
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران، شرکت خدمات نفت ایران
شعبه یک
داوران مخسن مصطفوی
C43 Doc 177 fr
Case No: ۴۳