نظر مخالف شماره ۲۵۷ (۵ آبان ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۲۹۵
شماره رای ۲۵۷-۲۹۵-۲
شماره سند ۱۸۱
توضیح نظر مخالف حمید بهرامی احمدی
تاریخ ثبت 27/10/1986
خواهان آستین کامپنی
خوانده ماشین سازی اراک و ماشین سازی پارس
شعبه دو
داوران حمید بهرامی احمدی
C295 Doc 181
Case No: ۲۹۵