نظر مخالف شماره ۲۵۶ (۱ آبان ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۴۳۹
شماره رای ۲۵۶-۴۳۹-۲
شماره سند ۳۶۴
توضیح نظر مخالف قاضی براوئر
تاریخ ثبت 23/10/1986
خواهان اینترنشنال سیستمز اند کنترلز کورپوریشن
خوانده سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، صنایع چوب و کاغذ ایران، صنایع چوب و کاغذ مازندران، و جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران چارلز ان. براوئر
C439 Doc 364
Case No: ۴۳۹