نظر مخالف شماره ۲۴۸ (۴ تیر ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۱۹۸
شماره رای ۲۴۸-۱۹۸-۱
شماره سند ۱۱۳
توضیح نظر مخالف محسن مصطفوی عضو هیئت داوری
تاریخ ثبت 25/08/1986
خواهان امان اند ویتنی
خوانده وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان مسکن و شهرسازی خوزستان)
شعبه یک
داوران محسن مصطفوی
C198 Doc 113 FA
Case No: ۱۹۸