نظر مخالف شماره ۲۴۵ (۵ آبان ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۳۳۵
شماره رای ۲۴۵-۳۳۵-۲
شماره سند ۱۷۱
توضیح نظر مخالف حمید بهرامی احمدی
تاریخ ثبت 27/10/1986
خواهان تامس ارل پین
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران حمید بهرامی احمدی
C335 doc 171
Case No: ۳۳۵