نظر مخالف شماره ۲۴۴ (۲۹ مهر ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۶۸
شماره رای ۲۴۴-۶۸-۲
شماره سند ۲۴۳
توضیح نظر مخالف حمید بهرامی احمدی
تاریخ ثبت 21/10/1986
خواهان هوارد نیدلز تامن اند برگندوف
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و ترابری و بانک تجارت (جانشین بانک بین‌المللی ایران و ژاپن)
شعبه دو
داوران حمید بهرامی احمدی
C68 Doc 243 FA
Case No: ۶۸