نظر مخالف شماره ۲۳۸ (۳۰ خرداد ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۱۵۸
شماره رای ۲۳۸-۱۵۸-۱
شماره سند ۱۹۳
توضیح نظر مخالف قاضی هولتزمن در رابطه با ادعاهای تجدید مهندسی و تاخیر
تاریخ ثبت 20/06/1986
خواهان ارنوترانیک اورسیز سرویسز، اینکورپوریتد
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران هوارد ام. هولتزمن
C158 doc 193 fr
Case No: ۱۵۸