نظر مخالف شماره ۲۳۲ (۲۰ مرداد ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۹۷
شماره رای ۲۳۲-۹۷-۲
شماره سند ۳۱۱
توضیح نظر مخالف حمید بهرامی
تاریخ ثبت 21/08/1986
خواهان ریچارد دی. هارزا، جان ای اسکوویل و جورج ئی پبیچ به عنوان امنای خواهان
خوانده جمهوری اسلامی، ایران سازمان آب و برق خوزستان، شرکت سی‌من پاک با مسئولیت محدود، اس.جی سرویسز کامپانی.
شعبه دو
داوران حمید بهرامی احمدی
C97 Doc 311 FA
Case No: ۹۷