نظر مخالف شماره ۲۲۳ (۲۹ فروردین ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۱۱۷۱۳
شماره رای ۲۲۳-۱۱۷۱۳-۱
شماره سند ۶۶
توضیح نظر مخالف محسن مصطفوی
تاریخ ثبت 18/04/1986
خواهان رونالد استوارت کهلر
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران محسن مصطفوی
C11713 Doc 66
Case No: ۱۱۷۱۳