نظر مخالف شماره ۲۲۰ (۲۱ بهمن ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۳۷
شماره رای ۳۳۰-۳۷-۱
شماره سند ۲۰۰۱
توضیح نظر مخالف قاضی هولتزمن راجع به سلب مالکیت
تاریخ ثبت 10/02/1987
خواهان فورموست تهران، اینک.، فورموست شیر، اینک.، فورمست ایران کورپ.، فورموست فودز، اینک.، فورموست مک-کسون، اینک.، اورسیز پرایوت اینوستمنت کورپوریشن (اوپیک)
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی، شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران، بانک صنعت و معدن (به عنوان جانشین بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران)، بنیاد مستضعفان، شرکت سهامی لبنیات پاستوریزه پاک
شعبه یک
داوران هوارد ام. هولتزمن
C37 Doc 200 FA
Case No: ۳۷