نظر مخالف شماره ۲۲۰ (۲۱ بهمن ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۲۳۱
شماره رای ۲۲۰-۲۳۱-۱
شماره سند ۲۰۱
توضیح نظر مخالف قاضی هولتزمن راجع به سلب مالکیت
تاریخ ثبت 10/02/1987
خواهان فورموست تهران اینک.، فورموست شیر اینک. ، فورموست ایران کورپوریشن ، فورموست فودر اینک.، فورموست مکسون اینک.
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی، شرکت ملی سرمایه گزاری ایران، بانک صنعت و معدن، بنیاد مستضعفان، بانک مرکزی ایران، شرکت سهامی لبنیات پاستوریزه پاک
شعبه یک
داوران هوارد ام. هولتزمن
C231 Doc 201 FA
Case No: ۲۳۱