نظر مخالف شماره ۲۱۷ (۲۴ تیر ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۹۹
شماره رای ۲۱۷-۹۹-۲
شماره سند ۱۵۱
توضیح نظر مخالف حمید بهرامی
تاریخ ثبت 15/07/1986
خواهان فلپس داج کورپوریشن و اورسیز پرایوت اینوستمنت کورپوریشن
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران حمید بهرامی
C99 Doc 151 fr
Case No: ۹۹