نظر مخالف شماره ۲۱۶ (۱۶ اسفند ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۵۳
شماره رای ۲۱۶-۵۳-۱
شماره سند ۱۱۵
توضیح نظر مخالف ریچارد ام. ماسک
تاریخ ثبت 07/03/1986
خواهان بلانت برادرز کورپوربشن
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، بانک تجارت، بانک صادرات، بانک رفاه کارگران
شعبه یک
داوران ریچارد ام. ماسک
C53 Doc 115 FA
Case No: ۵۳