نظر مخالف شماره ۲۱۵ (۲۸ اسفند ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۵۲
شماره رای ۲۱۵-۵۲-۱
شماره سند ۱۳۰
توضیح نظر مخالف محسن مصطفوی عضو هیئت داوری
تاریخ ثبت 18/03/1986
خواهان بالانت برادرز کورپوریشن
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، شرکت خانه سازی
شعبه یک
داوران سید محسن مصطفوی
C52 Doc 130 FA
Case No: ۵۲