نظر مخالف شماره ۲۰۴ (۶ آذر ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۲۳۷
شماره رای ۲۰۴-۲۳۷-۲
شماره سند ۵۳
توضیح نظر مخالف جرج اچ. آلدریچ
تاریخ ثبت 27/11/1985
خواهان لیلا دانش ارفع محمود
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه دو
داوران جرج اچ. آلدریچ
C237 Doc 53
Case No: ۲۳۷