نظر مخالف شماره ۱۹۲ (۶ آذر ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۲۸۵
شماره رای ۱۹۲-۲۸۵-۲
شماره سند ۱۶۹
توضیح نظر مخالف حمید بهرامی عضو دیوان داوری
تاریخ ثبت 27/11/1985
خواهان جنرال داینامیکس تلفن سیستمز سنتر، اینکورپوریتد (سابقاً مشهور به استرامبورگ-کارلسون کورپوریشن) و جنرال داینامیکس اینترنشنال کورپوریشن
خوانده جمهوری اسلامی ایران، دولت جمهوری اسلامی ایران، شرکت مخابرات ایران، و بانک ملی ایران
شعبه دو
داوران حمید بهرامی
C285 Doc 169
Case No: ۲۸۵