نظر مخالف شماره ۱۸۴ (۱۳ اسفند ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۱۶۱
شماره رای ۱۸۴-۱۶۱-۱
شماره سند ۱۱۵
توضیح نظر مخالف قاضی عاملی
تاریخ ثبت
خواهان آی.ان. ا کورپوریشن
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران کوروش-حسین عاملی
C161 Doc 115
Case No: ۱۶۱