نظر مخالف شماره ۱۸۰(۱۶ مرداد ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۶۴
شماره رای ۱۸۰-۶۴-۱
شماره سند ۱۶۴
توضیح نظر مخالف سید محسن مصطفوی، عضو دیوان داوری
تاریخ ثبت 07/08/1985
خواهان سیلوانیا تکنیکال سیستمز اینکورپوریتد
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران سید محسن مصطفوی
C64 Doc 164 FA
Case No: ۶۴