نظر مخالف شماره ۱۷۵ (۲ تیر ۱۳۶۴)

شماره پرونده ۱۸۰
شماره رای ۱۷۵-۱۸۰-۳
شماره سند ۲۶۵
توضیح نظر مخالف ریچارد ام. ماسک درباره حکم نهایی
تاریخ ثبت 21/06/1985
خواهان هارنیشفگر کورپوریشن
خوانده وزارت راه و ترابری، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، ماشین سازی اراک، ماشین سازی پارس
شعبه سه
داوران ریچارد ام. ماسک
C180 Doc 265
Case No: ۱۸۰