نظر مخالف شماره ۸ (۱۵ تیر ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۲۹۳
شماره رای ۸-۲۹۳-دیوان عمومی
شماره سند ۲۹
توضیح مخالفت با تصمیم شکلی دیوان در مورد ۹ پرونده نمونه از نظر شرط دادگاه صالحه پرونده های شماره ۴۶۶-۲۹۳-۲۵۴-۱۵۹-۱۴۰-۱۲۱-۶۸-۵۱-۶
تاریخ ثبت 06/07/1982
خواهان استون اندوبسترا وورسیز گروپ اینکورپوریتد
خوانده شرکت ملی پتروشیمی ایران و شرکت شیمیائی رازی
شعبه دیوان عمومی
داوران جرج اچ. آلدریچ، ریچارد ام. ماسک، هوارد ام. هولتزمن
C293 Doc 29Fa
Case No: ۲۹۳