نظر مخالف شماره ۱۴۲ (۶ شهریور ۱۳۶۶)

شماره پرونده ۱۰۰
شماره رای ۱۴۲-۱۰۰-۳
شماره سند ۸۷
توضیح نظر مخالف ریچارد ام. ماسک
تاریخ ثبت 28/08/1984
خواهان هود کورپوریشن
خوانده جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی ایران، بانک ملت
شعبه سه
داوران ریچارد ام. ماسک
C100 Doc 87 FA
Case No: ۱۰۰