نظر مخالف شماره ۱۳ (۲۸ آبان ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۱۱۹
شماره رای ۱۳-۱۱۹-۱
شماره سند ۲۳
توضیح رأی دکتر محمود م. کاشانی راجع به موافقت با قسمتی از گزارش اصلاحی و مخالفت با قسمت دیگری از آن
تاریخ ثبت 19/11/1982
خواهان ان.سی.آر. کورپوریشن
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، ان.سی.آر. کورپوریشن ایران، بانک ملت
شعبه یک
داوران محمود م. کاشانی
C119 Doc 23 FA
Case No: ۱۱۹