نظر مخالف شماره ۱۳۳ (۱۶ بهمن ۱۳۸۳)

شماره پرونده ۴۸۵
شماره رای ۱۳۳-۴۸۵-۱
شماره سند ۲۹۵
توضیح نظر مخالف قاضی چارلز ان.براوئر
تاریخ ثبت 04/02/2005
خواهان فردریکا لینکن ریاحی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران چارلز ان.براوئر
C485 Doc 295 FA
Case No: ۴۸۵