نظر مخالف شماره ۱۲ (۲ آبان ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۵۵
شماره رای ۱۲-۵۵-۲ ال.تی. آی
شماره سند 137
توضیح نظر مخالف دکتر شفیع شفیعی
تاریخ ثبت 02/09/1983
خواهان اموکو ایران اویل کامپانی
خوانده جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران، شرکت نفت فلات قاره ایران، شرکت نفت ایران
شعبه دو
داوران شفیع شفیعی
C55 Doc 137 FA
Case No: ۵۵