نظر مخالف شماره ۱۲۲ (۲۴ اردیبهشت ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۳۸
شماره رای ۱۲۲-۳۸-۳
شماره سند ۸۶
توضیح نظر مخالف ریچارد ام. ماسک
تاریخ ثبت 18/04/1984
خواهان شرینگ کورپوریشن
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران ریچارد ام. ماسک
C38 Doc 86 FA
Case No: ۳۸