نظر مخالف شماره ۱۱۷ (۲۴ اردیبهشت ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۱۹۹
شماره رای ۱۱۷-۱۹۹-۳
شماره سند ۱۱۹
توضیح نظر مخالف ریچارد ام. ماسک
تاریخ ثبت 14/05/1984
خواهان امریکن هاوزینگ اینترنشنال اینکورپوریتد
خوانده بانک صادرات ایران، دولت جمهوری اسلامی ایران و شرکت تعاونی مسکن افسران ژاندارمری کل کشور
شعبه سه
داوران ریچارد ام. ماسک
C199 Doc 119 FA
Case No: ۱۹۹