نظر مخالف شماره ۱۱۶ (۲۴ اردیبهشت۱۳۶۳)

شماره پرونده ۱
شماره رای ۱۱۶-۱-۳
شماره سند ۱۳۶
توضیح نظر مخالف ریچارد ام. ماسک
تاریخ ثبت 14/03/1984
خواهان ویلیام ال. پریرا اسوشی‌ایتس ایران
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران ریچارد ام. ماسک
C1 Doc 136
Case No: ۱