نظر مخالف شماره ۱۱۵ (۲۴ اردیبهشت ۱۳۶۳)

شماره پرونده ۹۲۸
شماره رای ۱۱۵-۹۲۸-۳
شماره سند ۷۴
توضیح نظر مخالف ریچارد ام. ماسک
تاریخ ثبت 14/05/1984
خواهان سی. بی. ا. اینترنشنال کورپوریشن
خوانده دولت ایران
شعبه سه
داوران ریچارد ام. ماسک
C928 Doc 74
Case No: ۹۲۸