نظر مخالف شماره ۱۱۴ (۲۶ اسفند ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۴۰
شماره رای ۱۱۴-۱۴۰-۲
شماره سند ۲۴۷
توضیح نظر مخالف دکتر شفیع شفیعی نسبت به بخشی از حکم و نظر موافق وی نسبت به بخش دیگر آن
تاریخ ثبت 16/03/1984
خواهان تی.سی.اس.بی اینکورپوریتد
خوانده ایران
شعبه دو
داوران شفیع شفیعی
c 140 doc 247 fr
Case No: ۱۴۰