نظر مخالف شماره ۱۰۱ (۶ فروردین ۱۳۷۱)

شماره پرونده ۱۳۱
شماره رای ۱۰۱-۱۳۱-۲ دی.ائی.سی
شماره سند ۱۹۸
توضیح نظر مخالف
تاریخ ثبت 26/03/1991
خواهان پترولین اینکورپوریتد، ایستمن ویپستاک منوفکچرینگ اینکورپوریتد، سی هورس فیلت اینکوپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران، شرکت نفتی ایران پان امریکن، ‌شرکت ملی نفت ایران ،‌شرکت خدمات نفتی ایران
شعبه دو
داوران سیدخلیل خلیلیان
C131 Doc 198 FA
Case No: ۱۳۱