نظر مخالف شماره ۵۸۳ (۱۸ دی ۱۳۷۶)

شماره پرونده ۲۶۶
شماره رای ۵۸۳-۲۶۶-۳
شماره سند ۱۴۳
توضیح نظر مخالف محسن آقا حسینی
تاریخ ثبت 08/01/1998
خواهان موسی اریه
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران محسن آقاحسینی
C266 Doc 143 FA
Case No: ۲۶۶