نظر مخالف شماره تی.اف. ۱ (۱۸ آبان ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۶
شماره رای تی.اف. ۶-۱-اف. تی
شماره سند ۹۶
توضیح نظر مخالف آقای لاگرگن،‌آقای کاشانی،‌آقای شفیعی و آقای ثانی درمورد بخش دوم
تاریخ ثبت 09/11/1982
خواهان -
خوانده -
شعبه هیئت عمومی
داوران گونار لاگرگرن، محمود کاشانی،شفیع شفیعی، مصطفی جهانگیر ثانی
C6 Doc 96 fr
Case No: ۶