نظر مخالف شماره ۱۱ (۲ آبان ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۳۹
شماره رای آی.تی.ال ۲-۳۹-۱۱
شماره سند ۱۵۶
توضیح نظر مخالف دکتر شفیع شفیعی
تاریخ ثبت 24/10/1983
خواهان فیلیپس پترولیوم کامپانی
خوانده جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران
شعبه دو
داوران شفیع شفیعی
C39 Doc 156 FA
Case No: ۳۹