نظر مجدد شماره ۲۰ (۳۰ فروردین ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۷
شماره رای ۲۰-۱۷-۳
شماره سند ۷۹
توضیح نظر مجدد ریچارد ام. ماسک
تاریخ ثبت 19/04/1983
خواهان ریگو واگنر ایکویپمنت کامپانی
خوانده استارلاین ایران کامپانی
شعبه سه
داوران ریچارد ام. ماسک
C17 Doc 83 FA
Case No: ۱۷