نظر شماره ۲۰ (۱۲ اسفند ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۱۷
شماره رای ۲۰-۱۷-۳
شماره سند ۷۲
توضیح نظرات ریجارد ام. ماسک درمورد «دلایل آقای قاضی جهانگیر ثانی درخودداری ار امضای تصمیم متخذه توسط آقایان منگارد و ماسک در پرونده شماره ۱۷»
تاریخ ثبت 03/03/1983
خواهان ریگو واگنر ایکویپمنت کامپانی
خوانده استارلاین ایران کامپانی
شعبه سه
داوران ریجارد ام. ماسک
C17 Doc 72 FA
Case No: ۱۷