نظر شماره ۱۸ (۲۴ دی ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۳۰
شماره رای ۱۸-۳۰-۳
شماره سند ۵۷
توضیح اظهارنظر جهانگیر ثانی
تاریخ ثبت 14/01/1983
خواهان گرانایت استیت ماشین کامپانی، اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی ایران، بانک صادرات ایران
شعبه سه
داوران مصطفی جهانگیر ثانی
C30 Doc 57 FA
Case No: ۳۰