نظر شماره ۱۰۲ (۲۲ اسفند ۱۳۶۲)

شماره پرونده ۱۱۸۷۵
شماره رای ۱۰۲-۱۱۸۷۵-۱
شماره سند ۴۳
توضیح نظر موافق هوراد ام. هولتزمن با بخشی از حکم بر اساس شرایط مرضی الطرفین و نظر مخالف وی با بخشی دیگر از آن حکم.
تاریخ ثبت 13/03/1984
خواهان شیپ ساید پکینگ کامپنی اینکورپوریتد
خوانده جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران هوراد ام. هولتزمن
C11875 Doc 43 +44
Case No: ۱۱۸۷۵