نظر موافق شماره ۱۳ (۲۵ اسفند ۱۳۶۱)

شماره پرونده ۳۸۸
شماره رای تی اف ۳۸۸-۱۳ ام تی آی
شماره سند ۷۴
توضیح نظر داوران ایرانی کاشانی، شفیعی، جهانگیر ثانی در مورد پرونده ۳۸۸
تاریخ ثبت 16/03/1983
خواهان ای-سیستمز، اینکورپوریتد
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران
شعبه هیئت عمومی دیوان
داوران شفیع شفیعی، سید محمود کاشانی، م. جهانگیر ثانی
C388 Doc 74
Case No: ۳۸۸