نظر جداگانه موافق و مخالف شماره ۵۴۶ (۲۴ اردیبهشت ۱۳۷۲)

شماره پرونده ۸۱۲
شماره رای ۵۴۶-۸۱۲-۳
شماره سند ۱۸۹
توضیح نظر جداگانه موافق و مخالف ریچارد سی. الیسون
تاریخ ثبت 14/05/1993
خواهان ابراهیم رحمان گلشنی
خوانده وزارت دفاع ملی جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران ریچارد سی. الیسون
C812 Doc 189
Case No: ۸۱۲