نظر جداگانه موافق و مخالف شماره ۴۹۰ (۲۸ مرداد ۱۳۷۰)

شماره پرونده ۲۷۳
شماره رای ۴۹۰-۲۷۳-۱
شماره سند ۶۲
توضیح نظر جداگانه هوراد ام. هولتزمن موافق با بخشی و مخالف با بخشی دیگر از حکم
تاریخ ثبت 19/08/1991
خواهان رضا و شهناز مهاجر-شجاعی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران هوارد ام. هولتزمن
C273 Doc 62 FA
Case No: ۲۷۳