نظر جداگانه شماره ۸۳ (۱ مهر ۱۳۶۷)

شماره پرونده ۲۰۲
شماره رای ۸۳-۲۰۲۰-۲
شماره سند ۶۸
توضیح نظر جداگانه سید خلیل خلیلیان
تاریخ ثبت 23/09/1988
خواهان فرست نشنال بنک آو بوستون
خوانده جمهوری اسلامی ایران، بانک ایرانیان، بانک اعتبارات صنعتی، بانک شهر، بانک تجارت خارجی ایران، بانک پارس، شرکت صنایع ساختمانی آکام با مسئولیت محدود، شرکت سهامی صنعتی بهشهر با مسئولیت محدود، شرکت شیشه همدان، سازمان آب و برق خوزستان، وزارت نیرو، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران، شرکت ملی پتروشیمی ایران، بانک ساختمان، شرکت سهامی کارخانجات مخمل و ابریشم کاشان، بانک بین المللی ایران و ژاپن، شرکت نساجی مازندران، شرکت هواپیمایی ملی ایران، بانک مرکزی ایران
شعبه دو
داوران سید خلیل خلیلیان
C202 Doc 68 fr
Case No: ۲۰۲