نظر جداگانه شماره ۶۵ (۲۷ اسفند ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۱۶۷
شماره رای ۶۵-۱۶۷-۳
شماره سند ۲۲۰
توضیح نظر جداگانه قاضی پرویز انصاری
تاریخ ثبت 18/03/1987
خواهان آنا کاندا-ایران، اینک
خوانده جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی صنایع مس ایران
شعبه سه
داوران پرویز انصاری معین
C167 Doc 220 FA
Case No: ۱۶۷