نظر جداگانه شماره ۶۵ (۱۵ بهمن ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۱۶۷
شماره رای ۶۵-۱۶۷-۳
شماره سند ۲۱۵
توضیح نظر جداگانه قاضی براوئر
تاریخ ثبت 04/02/1987
خواهان آنا کاندا-ایران، اینک
خوانده جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی صنایع مس ایران
شعبه سه
داوران چارلز ان. براوئر
C167 Doc 215 FA
Case No: ۱۶۷