نظر جداگانه شماره ۶۲ (۱۶ مرداد ۱۳۶۵)

شماره پرونده ۳۳۱
شماره رای ۶۲-۳۳۳-۱ ITM
شماره سند ۱۶۷
توضیح نظر جداگانه محسن مصطفوی عضو هیئت داوری
تاریخ ثبت 07/08/1986
خواهان فلور کورپوریشن
خوانده جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران
شعبه یک
داوران محسن مصطفوی
C333 Doc 167
Case No: ۳۳۱