نظر جداگانه شماره ۵۷۹ (۲۴ تیر ۱۳۷۶)

شماره پرونده ۳۸۹
شماره رای ۵۷۹-۳۸۹-۲
شماره سند ۴۸۷
توضیح نظر جداگانه
تاریخ ثبت 15/07/1997
خواهان وستینگهاوس الکتریک کورپوریشن
خوانده جمهوری اسلامی ایران، نیروی هوائی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی نفت ایران
شعبه دو
داوران جرج اچ. آلدریچ
C389 Doc 487 FA
Case No: ۳۸۹