نظر جداگانه شماره ۵۷۳ (۱۶ آذر ۱۳۷۵)

شماره پرونده ۲۷۱
شماره رای ۵۷۳-۲۷۱-۳
شماره سند ۱۱۱
توضیح نظر جداگانه ریچارد سی آلیسون
تاریخ ثبت 08/07/1997
خواهان جهانگیر مهتدی و ژیلا مهتدی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران ریچارد سی. الیسون
C271 Doc 111 FA
Case No: ۲۷۱