نظر جداگانه شماره ۵۶۰ (۸ آذر ۱۳۷۳)

شماره پرونده ۴۴
شماره رای ۵۶۰-۴۴-۳
شماره سند ۲۴۳
توضیح نظر جداگانه ریچارد سی. الیسون
تاریخ ثبت 29/11/1994
خواهان شاهین شین ابراهیمی،سیسیلیا رادین ابراهیمی، کریستینا تندیس ابراهیمی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه سه
داوران ریچارد سی. الیسون
C44 Doc 243
Case No: ۴۴