نظر جداگانه شماره ۵۶۰ (۱۷ اسفند ۱۳۷۳)

شماره پرونده ۴۴
شماره رای ۵۶۰-۴۴-۳
شماره سند ۲۴۷
توضیح نظر جداگانه محسن آقاحسینی
تاریخ ثبت 09/02/1995
خواهان شاهین شین ابراهیمی،سیسیلیا رادین ابراهیمی، کریستینا تندیس ابراهیمی
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه شعبه سه
داوران محسن آقاحسینی
C44 Doc 247 FA
Case No: ۴۴