نظر جداگانه شماره ۵۵۹ (۲۵ شهریور ۱۳۷۳)

شماره پرونده ۲۲۱
شماره رای ۵۵۹-۲۲۱-۱
شماره سند ۱۰۵
توضیح نظر جداگانه هوارد ام هولتزمن- مخالف با بخشی و موافق با بخشی دیگر
تاریخ ثبت 16/09/1994
خواهان محسن عسگری نظری
خوانده دولت جمهوری اسلامی ایران
شعبه یک
داوران هوراد ام. هولتزمن
C221 Doc 105 FA
Case No: ۲۲۱